ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

Điều 1: Mục đích

Mục đích của Điều kiện và Điều khoản này (sau đây gọi tắt là “Điều kiện và Điều khoản”) để quy định các quyền và nghĩa vụ của các Thành viên (như được định nghĩa dưới đây) và Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các thủ tục để tham gia Chương trình Khách hàng Thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Chương trình”).

Điều 2: Định nghĩa

 1. “Thành viên” là khách hàng đã đồng ý Điều kiện và Điều khoản này, đã đăng ký hợp lệ tham gia Chương trình và đã sở hữu Thẻ Thành viên LOTTE Mart (sau đây gọi tắt là “Thẻ Thành viên”).
 2. “Thẻ Thành viên” là thẻ được chính Công ty cung cấp cho Thành viên nhằm sử dụng trong Chương trình, bao gồm thẻ vật lý và/hoặc barcode Thẻ Thành viên trong tài khoản trực tuyến của Thành viên trên Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn của Công ty.
 3. “Chương trình” nghĩa là Chương trình Khách hàng Thành viên do Công ty cấp cho các Thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung được quy định tại Điều 3 của Điều kiện và Điều khoản này.
 4. “Điểm tích lũy” nghĩa là điểm được cấp cho Thành viên theo tỷ lệ quy định do Công ty thông báo khi Thành viên mua sắm các sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ từ Công ty.
 5. “Điểm thưởng” nghĩa là điểm được tặng thêm cho Thành viên khi Thành viên thỏa mãn điều kiện của các chương trình khuyến mãi, chương trình marketing của Công ty.
 6. “Điểm khả dụng” nghĩa là Điểm tích lũy và Điểm thưởng (nếu có) cộng dồn sau khi trừ số điểm đã sử dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn do Công ty đặt ra để Thành viên có thể mua sắm các sản phẩm, sử dụng dịch vụ, đổi quà tặng,…từ Công ty.
 7. “Thay đổi Chương trình” nghĩa là Chương trình sẽ được thay đổi, cập nhật tùy theo điều kiện và chính sách của Công ty theo từng thời điểm (Chi tiết tham khảo Điều 11 của Điều kiện và Điều khoản này). Sau khi thay đổi, Thành viên vẫn có thể tiếp tục tham gia vào Chương trình nếu đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách Thành viên.

Điều 3: Chương trình

Công ty cung cấp cho các Thành viên một hoặc nhiều nội dung của Chương trình như sau:

 1. Chương trình tích điểm và sử dụng điểm: Thành viên có thể tích điểm và sử dụng điểm được tích luỹ thông qua việc mua sắm các sản phẩm, sử dụng dịch vụ từ Công ty theo các tiêu chuẩn mà Công ty đặt ra tại Điều kiện và Điều khoản này và có thể thay đổi tùy từng thời điểm.
 2. Chương trình ưu đãi: Thành viên có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc nhận quà tặng do Công ty cung cấp.
 3. Các chương trình khác: Công ty có thể phát triển thêm những chương trình khác để phục vụ Thành viên.

Điều 4: Chấp nhận tư cách Thành viên

 1. Mọi công dân Việt Nam có Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ (Passport) từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền đăng ký trở thành Thành viên và tham gia Chương trình.
 2. Khách hàng có đủ điều kiện nêu tại Điều 4.1 mong muốn trở thành Thành viên có thể đăng ký Thành viên bằng cách điền các thông tin bắt buộc vào phần đăng ký trên Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn của Công ty và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản của Chương trình.
 3. Sau khi nhận được yêu cầu đăng ký Thành viên từ khách hàng, Công ty sẽ xem xét cấp Thẻ Thành viên. Công ty có quyền từ chối yêu cầu đăng ký Thành viên của khách hàng khi nhận thấy khách hàng chưa thỏa mãn tiêu chuẩn riêng của Công ty.

Điều 5: Sử dụng và quản lí Thẻ Thành viên

 1. Thành viên phải xuất trình Thẻ Thành viên khi tham gia Chương trình. Công ty có quyền đề nghị Thành viên cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp trong quá trình tham gia Chương trình.
 2. Thành viên hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Thẻ Thành viên, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ Thành viên và bảo mật thông tin tài khoản của mình. Thẻ Thành viên chỉ được sử dụng bởi chính Thành viên đó và không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người khác sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định tại Điều này hay do Thành viên bất cẩn trong việc bảo quản Thẻ Thành viên của mình.
 3. Nếu Thẻ Thành viên bị hư hại, bị mất hoặc bị trộm, Thành viên đó phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Công ty. Khi nhận được thông báo Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tiến hành xác thực, kiểm tra, thay đổi trạng thái sử dụng Thẻ Thành viên của Thành viên đó (nếu cần). Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra trước khi Thành viên đó thực hiện việc thông báo như nội dung quy định tại Điều này hoặc trong quá trình Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết như trên.

Điều 6: Rút và loại tư cách Thành viên

 1. Thành viên vào bất cứ thời điểm nào, có thể hủy việc chấp thuận Điều kiện và Điều khoản bằng cách rút tư cách Thành viên thông qua văn bản, tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác của Chương trình.
 2. Nếu một Thành viên qua đời, tư cách Thành viên của Thành viên đó sẽ tự động bị huỷ mà không cần thông báo từ Công ty.
 3. Trừ trường hợp tại Điều 6.2, Công ty có thể huỷ tư cách Thành viên bằng cách thông báo cho Thành viên bằng văn bản, tổng đài, tin nhắn điện thoại, email hoặc các kênh tương tác khác trong các trường hợp sau:
  1. Thành viên đăng ký thông tin không chính xác hoặc dùng thông tin giả mạo, thông tin cá nhân của người khác để đăng ký.
  2. Thành viên sử dụng Chương trình trái luật hoặc với mục đích không phù hợp như tích điểm và sử dụng điểm không đúng, gian lận hoặc lợi dụng Chương trình vì mục đích cá nhân.
  3. Thành viên có liên quan tới hoặc thực hiện những hành vi trái với trật tự công cộng và truyền thống đạo đức như ngăn cản các Thành viên khác sử dụng Thẻ Thành viên hay lạm dụng các thông tin liên quan Thẻ Thành viên đó vì mục đích cá nhân.
 4. Việc rút tư cách Thành viên theo quy định tại Điều 6.1 hoặc việc huỷ tư cách Thành viên theo Điều 6.2 và Điều 6.3 sẽ được tiến hành như sau:
  1. Đối với trường hợp Thành viên yêu cầu rút tư cách Thành viên: Sau khi nhận được yêu cầu rút tư cách Thành viên Công ty sẽ xác thực, kiểm tra và thực hiện biện pháp cần thiết để rút tư cách Thành viên theo yêu cầu của Thành viên đó hoặc từ chối yêu cầu rút tư cách Thành viên nếu nhận thấy có dấu hiệu sai phạm, gian lận hoặc lợi dụng Chương trình vì mục đích cá nhân.
  2. Đối với trường hợp Thành viên qua đời: Tư cách của Thành viên sẽ được hủy vào ngày Công ty biết được việc qua đời của Thành viên.
  3. Đối với trường hợp Công ty hủy tư cách Thành viên: Công ty có quyền hủy tư cách Thành viên bằng một thông báo khi nhận thấy Thành viên vi phạm các quy định nêu tại Điều 6.3. Thành viên có quyền khiếu nại, giải thích hoặc đưa ra bằng chứng về thông báo hủy tư cách Thành viên của mình. Tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc hủy tư cách Thành viên thuộc về Công ty.

Điều 7: Xử lý điểm khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên

Sau khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên như quy định tại Điều 6, Thành viên có thể đã không sử dụng hết số Điểm khả dụng vào ngày xử lý rút hoặc hủy tư cách Thành viên. Việc xử lý điểm sau khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên sẽ được xử lý như sau:

 1. Trường hợp rút tư cách Thành viên do Thành viên chủ động yêu cầu theo Điều 6.1: Khi xử lý rút tư cách Thành viên thì mọi số Điểm khả dụng mà Thành viên này đang sở hữu sẽ tự động hết hạn.
 2. Trường hợp hủy tư cách Thành viên do qua đời (Điều 6.2) hoặc do Công ty quyết định hủy tư cách Thành viên (Điều 6.3): Khi xử lý hủy tư cách Thành viên thì mọi số Điểm khả dụng mà Thành viên này đang sở hữu sẽ tự động hết hạn.
 3. Mọi số Điểm khả dụng sẽ không được khôi phục sau ngày xử lý rút hoặc hủy tư cách trong bất cứ tình huống nào.

Điều 8: Các loại điểm và thời hạn sử dụng điểm

 1. Khi Thành viên mua hàng hoá hay sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp sẽ được cấp điểm theo phương thức tính tại Điều 8.2 và Phụ Lục 1. Thành viên phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc Thành viên được hưởng các lợi ích từ Chương trình.
 2. Điểm tích lũy = (Giá mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ – Khoản được thanh toán bằng Điểm khả dụng – Khoản giảm giá) x Tỷ lệ tích điểm được công bố theo Phụ lục 1.
 3. Tỷ lệ quy đổi điểm khi sử dụng: 1 điểm = 1 Việt Nam đồng và có thể thay đổi theo quy định của Công ty tùy từng thời điểm.
 4. Thành viên có thể sử dụng Điểm khả dụng theo tiêu chuẩn và cách thức mà Công ty quy định.
 5. Điểm khả dụng có thời hạn sử dụng từ ngày được tích lũy cho đến hết ngày 31 tháng 03 năm tiếp theo, trừ trường hợp quy định tại Điều 7 và Điều 12 của Điều kiện và Điều khoản này.
 6. Điểm khả dụng sẽ bị hủy vĩnh viễn và không thể thu hồi sau hết thời hạn sử dụng điểm. Công ty không có trách nhiệm giải quyết đối với mọi khiếu nại (nếu có) liên quan đến vấn đề điểm bị hủy do hết hạn sử dụng, bao gồm cả trường hợp Thành viên vì những lý do chính đáng mà không đọc được thông báo hết hạn điểm của Công ty.

Điều 9: Cập nhật thông tin Thành viên

 1. Thành viên có thể tự truy cập thông tin cá nhân của mình thông qua Thành viên trên Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn của Công ty, hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương trình tùy từng thời điểm.
 2. Nếu Thành viên thấy bất kì lỗi nào về thông tin cá nhân của mình hoặc trường hợp thông tin của Thành viên (số điện thoại/email/,…) có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương trình, Thành viên có nghĩa vụ trực tiếp cập nhật thông tin thay đổi hoặc thông báo cho Công ty về việc yêu cầu cập nhật thông tin thông qua tổng đài, email, hoặc các kênh tương tác khác của Chương trình. Sau khi xem xét và xác thực, Công ty có thể tiến hành sửa đổi, cập nhật thông tin theo yêu cầu của Thành viên hoặc từ chối sửa đổi, cập nhật nếu nhận thấy có dấu hiệu gian lận, vi phạm Điều kiện và Điều khoản. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thông tin Thành viên không được cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều khoản này do lỗi của Thành viên.

Điều 10: Ủy nhiệm xử lý thông tin

Thành viên đồng ý tham gia Chương trình đồng nghĩa với việc đồng ý Công ty có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên hoặc ủy nhiệm cho bên thứ ba để tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân nếu cần thiết theo thỏa thuận tại Phụ Lục 2 của Điều kiện và Điều khoản này.

Điều 11: Thay đổi Chương trình

 1. Nội dung chi tiết về Chương trình nêu tại Điều 3 do Công ty cung cấp cho Thành viên có thể thay đổi tùy theo điều kiện và chính sách của Công ty tại từng thời điểm. Công ty có quyền thay đổi, cập nhật nội dung Chương trình mà không cần phải thông báo với Thành viên. Nội dung thay đổi, cập nhật này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông báo công khai trên website https://lottemart.com.vn/ của Công ty.
 2. Nếu nội dung chi tiết của Chương trình được sửa đổi, cập nhật như quy định tại Điều 11.1 thì Thành viên phải thực hiện theo Chương trình được thay đổi, cập nhật.

Điều 12: Chấm dứt Chương trình

 1. Công ty có quyền chấm dứt Chương trình tại mọi thời điểm nào nhưng phải gửi thông báo cho Thành viên (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước ít nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày mà Công ty dự định sẽ chấm dứt Chương trình bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương thức sau:
  1. Thông báo bằng văn bản trên website https://lottemart.com.vn/ của Công ty;
  2. Thông báo tại các cửa hàng của Công ty;
  3. Thông báo bằng email;
  4. Thông báo bằng tin nhắn điện thoại;
 2. Các Thành viên sẽ không được tham gia Chương trình sau ngày chấm dứt Chương trình và có thể sử dụng số Điểm khả dụng và/hoặc những ưu đãi/ khuyến mãi cho đến ngày chấm dứt Chương trình. Bất cứ Điểm khả dụng và/hoặc những ưu đãi/ khuyến mãi nào không được sử dụng cho đến ngày chấm dứt Chương trình sẽ bị hết hạn và Công ty không có trách nhiệm phải bồi hoàn lại cho Thành viên bằng bất kỳ hình thức nào.

Điều 13: Sửa đổi Điều kiện và Điều khoản

Tại từng thời điểm, Công ty có toàn quyền sửa đổi, cập nhật Điều kiện và Điều khoản này. Điều kiện và Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông báo công khai trên website https://lottemart.com.vn/ của Công ty. Bất cứ Thành viên nào phản đối việc sửa đổi Điều kiện và Điều khoản có thể xin rút tư cách Thành viên của mình theo quy định tại Điều 7.1 của Điều kiện và Điều khoản này. Sau khi Công ty đã thông báo công khai trên website https://lottemart.com.vn/ của Công ty, nếu Thành viên không có yêu cầu xin rút tư cách Thành viên và tiếp tục mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ, thực hiện truy cập, giao dịch trên Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn của Công ty, hay tại cửa hàng của Công ty, Thành viên được hiểu là đã đồng ý với nội dung và chấp nhận việc sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật đó.

Điều 14: Các nội dung không được quy định trong Điều kiện và Điều khoản này

Các nội dung không được quy định trong Điều kiện và Điều khoản này và việc diễn giải, điều chỉnh nội dung các Điều kiện và Điều khoản này sẽ được hiểu theo các quy định pháp luật có liên quan và tập quán kinh doanh thương mại của Việt Nam.

Điều 15: Trách nhiệm khi vi phạm Điều khoản

Bên vi phạm Điều kiện và Điều khoản này có trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại về các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 16: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Nếu có tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Điều kiện và Điều khoản này, các bên liên quan đến tranh chấp có trách nhiệm cố gắng giải quyết bằng cách thương lượng và hòa giải. Nếu các bên liên quan không thể giải quyết tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tranh chấp xảy ra thì tranh chấp sẽ được bất kỳ bên nào đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

PHỤ LỤC 1: CHÍNH SÁCH PHÂN HẠNG THÀNH VIÊN

Điều 1. Tiêu chuẩn phân hạng Thành viên

Thành viên có sử dụng Thẻ Thành viên khi mua sắm tại LOTTE Mart sẽáp dụng tiêu chuẩn phân hạng Thành viên như sau:

Hạng Thành viên Silver Gold Platinum
Tỷ lệ tích điểm 0.1% 0.5% 1%
Chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng Dưới 600.000 đồng Từ 600.000 đồng – dưới 3.000.000 đồng Từ 3.000.000 đồng
Chỉ tiêu giao dịch trong 03 tháng Từ 01 giao dịch Từ 03 giao dịch Từ 06 giao dịch

*Giao dịch: là giao dịch mua sắm tại khu vực tự chọn của LOTTE Mart có sử dụng Thẻ Thành viên để tích điểm.

Điều 2. Quy định phân hạng

 1. Thời gian xét duyệt: Thành viên sẽ được xét duyệt phân hạng theo định kỳ ba (03) tháng một (01) lần.
 2. Phân hạng Thành viên sẽ dựa trên lịch sử giao dịch tại LOTTE Mart theo tiêu chuẩn phân hạng Thành viên tại Điều 1. Tỷ lệ tích điểm áp dụng cho Thành viên trong ba (03) tháng kế tiếp sẽ được xét duyệt dựa trên lịch sử giao dịch của ba (03) tháng liền kề trước đó.
 3. Hạng Thành viên có thể thay đổi theo từng kỳ phân hạng.LOTTE Mart sẽ không phát hành thẻ mới theo từng hạng.
 4. Thành viên Platinum duy trì hạng Platinum trong lần xét duyệt phân hạng kế tiếp sẽ được tặng 30.000 điểm.
 5. Thành viên Gold và thành viên Silver thăng hạng lên Platinum trong lần xét duyệt phân hạng kế tiếp được tặng 60.000 điểm.

Điều 3. Quy định chung

 1. Hóa đơn được tích điểm là hóa đơn do các quầy thu ngân trực thuộc LOTTE Mart phát hành. Hóa đơn chỉ có giá trị tích điểm ngay tại thời điểm thanh toán, không áp dụng tích điểm sau thời gian mua hàng.
 2. Không áp dụng tích điểm cho phần thanh toán bằng điểm.
 3. Không áp dụng tích điểm khi mua Thẻ quà tặng LOTTE Mart.
 4. Quà thăng hạng Platinum và quà duy trì hạng Platinum không áp dụng cho khách mua số lượng lớn, khách mua hàng với mục đích mua đi bán lại được quy định theo từng giai đoạn kinh doanh mà LOTTE Mart quyết định.
 5. Điểm khả dụng trong Thẻ Thành viên có thể được quy đổi thành giá trị thanh toán tại quầy thu ngân trực thuộc LOTTE Mart trong những lần mua sắm tiếp theo, nhưng không được quy đổi thành tiền mặt.
 6. Toàn bộ Điểm khả dụng trong Thẻ Thành viên có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 03 hàng năm.
 7. Khi đổi hàng, trả hàng thì Điểm tích lũy của các sản phẩm đổi, trả đó cũng bị hủy bỏ.
 8. Các sản phẩm không áp dụng tích điểm bao gồm: Rượu, thức uống có cồn, sản phẩm điện tử, sữa dành cho trẻ dưới hai (02) tuổi, các sản phẩm bị cấm khuyến mãi theo quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam và/hoặc một số sản phẩm được quy định theo từng giai đoạn kinh doanh mà LOTTE Mart quyết định.
 9. Tổng giá trị mua hàng trong một (01) năm của một (01) chủ Thẻ Thành viên không được quá một trăm (100) tỷ đồng, nếu vượt quá giá trị một trăm (100) tỷ đồng trong một (01) năm thì phần giá trị hơn một trăm (100) tỷ đồng sẽ không được tích lũy.

PHỤ LỤC 2: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Điều 1. Các vấn đề về thu thập và sử dụng thông tin:

Thành viên khi đồng ý tham gia Chương trình sẽ đồng thời đồng ý các điều khoản về thu thập và xử lý thông tin như sau:

 1. Mục đích thu thập và sử dụng Thông tin
  Cung cấp và quản lý Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chi tiết sau:
  a. Chương trình tích điểm và sử dụng điểm.
  b. Các chương trình ưu đãi cho Thành viên như giảm giá, khuyến mãi và sử dụng miễn phí.
  c. Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên/giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên trong quá trình tham gia vào Chương trình;
  d. Các chương trình khác được phát triển và cung cấp thêm cho Thành viên.
  e. Thực hiện các dịch vụ cần thiết hoặc các dịch vụ góp phần hỗ trợ việc cung cấp và quản lý Chương trình.
  f. Tối ưu hóa chương trình (triển khai chiến dịch marketing, truyền thông đến Thành viên nhằm nâng cao hiệu quả chương trình).
  g. Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin Thành viên phục vụ cho Chương trình.
  h. Gửi tới Thành viên bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, thông tin quảng cáo, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương trình, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong khuôn khổ Chương trình;
  i. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Thành viên, trao đổi giữa Thành viên và Công ty, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Thành viên;
  j. Khảo sát thị trường, nghiên cứu các sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, thống kê thông tin Thành viên, hành vi tiêu dùng và sử dụng các thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình (như giá trị giao dịch, thời gian giao dịch, địa điểm mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ và các thông tin liên quan khác) để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của Công ty.
  k. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trong khuôn khổ Chương trình;
  l. Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trong khuôn khổ Chương trình;
  m. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
  n. Điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  o. Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;
  p. Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Chương trình (nếu có).
  q. Đối với các mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên không được đề cập ở trên, Công ty sẽ thông báo cho Thành viên trước khi sử dụng, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.
 2. Các loại thông tin được thu thập và sử dụng
  a. Họ tên
  b. Quốc tịch
  c. Địa chỉ email
  d. Số điện thoại
  e. Giới tính
  f. Ngày sinh
  g. Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu (Passport).
  h. Địa chỉ (Tỉnh (Thành phố)/Quận/Phường/Số nhà)
  i. Những thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng Thẻ Thành viên.
 3. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin
  Thông tin sẽ được lưu trữ và sử dụng cho những mục đích nêu trên kể từ ngày Thành viên chấp thuận việc thu thập và sử dụng thông tin của Công ty cho đến ngày Thành viên bị hủy hoặc rút tư cách Thành viên khỏi Chương Ttrình. Sau khi Thành viên xin rút hoặc bị hủy tư cách Thành viên, Công ty sẽ hủy bỏ thông tin đã được lưu trữ và thông báo cho Thành viên bị hủy bỏ hoặc rút tư cách Thành viên khỏi Chương trình biết bằng cách thông báo cho Thành viên qua tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 2. Các vấn đề về tiết lộ thông tin

Thành viên khi đồng ý tham gia Chương trình sẽ đồng thời đồng ý các điều khoản về tiết lộ thông tin như sau:

1. Bên tiếp nhận

a. Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam, các Công ty Con hoặc Công ty Liên kết khác của tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc) và các Công ty Liên kết, Công ty Đối tác của Công ty Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
b. Các Công ty khác ở Việt Nam mà Tập đoàn LOTTE có vốn đầu tự trực tiếp hoặc gián tiếp tại Việt Nam, bao gồm các Công ty thành lập sau thời điểm Thành viên đồng ý với Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin bản chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin và Điều kiện và Điều khoản Chương trình.
c. Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin.
d. Các đơn vị, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Các mục đích sử dụng của bên tiếp nhận
Tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Khoản 1 Điều 1.

3. Loại thông tin được cung cấp
Tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Khoản 2 Điều 1.

4. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin của bên tiếp nhận.
Tuân thủ theo các quy định đã nêu tại Khoản 3 Điều 1.

TIN TỨC LIÊN QUAN
NHÃN HÀNG RIÊNG
LOTTE MART
 • Choice L

  Choice L là nhãn hàng tiêu biểu của LOTTE Mart với chất lượng vượt trội và giá cả hợp lí.

 • Choice L Prime

  Choice L Prime là nhãn hàng cao cấp hướng đến dòng sản phẩm có chất lượng và giá trị tốt nhất.

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

  Bằng việc truy cập vào lottemart.com.vn và điều hướng mà không điều chỉnh các tham số, Quý khách đã chấp thuận việc sử dụng cookies để LOTTE Mart cung cấp dịch vụ và ưu đãi phù hợp cho Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem qua Điều Kiện Sử Dụng Cookies.